Ephesians 1:18 (detail)

Ephesians 1:18 (detail)

Thread on Dura-lar film, 11″ x 14″, 2019